Concerts i activitats de la Federació

Conveni de col·laboració IVC i FECOCOVA

By 9 November, 2021 No Comments

S’ha signat un conveni de col·laboració entre el Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA) per a finançar les despeses corrents derivades de les activitats aprovades per l’assemblea general i del seu funcionament durant l’exercici 2021. Constitueixen l’expressió de les mesures de foment musical a les quals la IVC pretén secundar sense cap mena de contraprestació directa.
La FECOCOVA té com a objecte la difusió i el coneixement de la música coral, així com la coordinació, l’assessorament i el suport als cors federats. L’any 2021 té previst realitzar diferents projectes d’actuació per a donar a conéixer el moviment coral i, especialment, la música coral valenciana, així com fomentar la col·laboració i cooperació entre els diferents cors.
Per a la realització de les activitats esmentades, la IVC aportarà a la FECOCOVA la quantitat màxima de QUARANTA MIL euros (40.000€), en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec al capítol IV, secció 09, entitat 00025, línia pressupostària S6430000, “Ajudes Federació de Cors”, de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021. (DOGV 8987, 31.12.2020).